วิชานาฏศิลป์ ศ๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Wandee Bungploeng
ครูนาฏศิลป์

Course Curriculum

บทที่ ๗ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์ที่มีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนในการฝึกหัดที่ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรและสม่ำเสมอ มีระยะเวลาในการฝึกฝนต่อเนื่องและยาวนาน เพราะในแต่ละขั้นตอนจะมีความละเอียดอ่อน ประณึต ซับซ้อน มีระบบและกฎเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นจารีต ซึ่งผู้ที่จะเข้าฝึกหัดนาฏศิลป์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปของนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าจะเป็นหลักการและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ องค์ประกอบของนาฏศิลป์ การใช้นาฏยศัพท์ในการวิเคราะห์ วิจารณ์นาฏศิลป์ที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักบูรณาการความรู้ศิลปะแขนงอื่นๆ ให้เข้ากับการแสดงนาฏศิลป์ได้ รวมทั้งสามารถจะเชื่อมโยงการเรียนรู้นาฏศิลป์และการละครเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อจะทำให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษานาฏศิลป์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

  • แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์

บทที่ ๔ นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
นาฏศิลป์และการละครมี่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังมีคุณค่าและประโยชน์ในฐานะที่เป็นเครื่องบ่งชี้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้คนในชาติได้รู้จักกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องทั้งกาย วาจา และใจ รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งพิธีของหลวงและพิธีของราษฎร์ เป็นแหล่งรวบรวมของศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งด้านวรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม และเนื้อเรื่องของละครบางเรื่องยังแฝงไปด้วยปรัชญา แนวคิด และคติสอนใจ เพื่อให้ผู้ชมสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างสงบสุขได้อีกด้วย ทั้งนี้คนไทยจึงควรตระหนักในคุณค่า ชื่นชมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และช่วยกันจรรโลงแขนงนี้ให้คงอยุ่คู่ชาติไทยสืบต่อไป

  • แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ ๔ นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?