วิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๑ ม.๒ ภาคเรียนที่ ๑

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 

ศึกษาความรู้โดยการ อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม  เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง  เชื่อมโยงความรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ ทักษะการแสดงของท้องถิ่น การแสดงระบำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระบุการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต  อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ มีวินัย รักความเป็นไทยและการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประหยัดอดออม การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน

About the instructor

Wandee Bungploeng
ครูนาฏศิลป์

Course Curriculum

บทที่ ๗ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ไทย เป็นศาสตร์ที่มีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนในการฝึกหัดที่ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรและสมำเสมอ มีระยะเวลาในการฝึกฝนต่อเนื่องและยาวนาน เพราะในแต่ละขั้นตอนจะมีความละเอียดอ่อน ประณีต ซับซ้อน มีระบบและกฏเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นจารีต ซึ่งผู้ที่จะเข้าฝึกหัดนาฏศิลป์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลัการทั่วไปของนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าจะเป็นหลักการและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ องค์ประกอบของนาฏศิลป์ การใข้นาฏยศัพท์ในการวิเคราะห์ วิจารณ์นาฏศิลป์ที่สำคัญก็คือ ต้องรู้จักบูรณาการความรู้ศิลปะแขนงอื่นๆ ให้เข้ากับการแสดงนาฏศิลป์ได้ รวมทั้งสามารถจะเชื่อมโยงการเรียนรู้นาฏศิลป์และการละครเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อจะทำให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษานาฏศิลป์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

  • แบบฝึกหัดก่อนเรียน
  • สัปดาห์ที่ ๑
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?