เรื่องผลงานที่โดดเด่นของศิลปินด้านภาพพิมพ์สมัยใหม่ (สปที่8) 20-24 ธ.ค. 2564