เรื่องหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่เหมาะกับโอกาสและสถานที่ (สปที่5) 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564