เรื่องความเป็นมาของแฟ้มสะสมผลงาน (สปที่10) 3-7 ม.ค. 2565