เรื่องการออกแบบงานทัศนศิลป์ให้เหมาะสมกับโอกาส (สปที่6) 6-10 ธ.ค. 2564