เรื่องการออกแบบงานทัศนศิลป์ให้เหมาะสมกับโอกาส (สปที่8) 20-24 ธ.ค. 2564