รายการบทเรียน
Lesson: เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี (สปที่1) 1-5 พ.ย. 2564
About Lesson

1> หลักการออกแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี

การออกแบบทางทัศนศิลป์มีหลากหลายเทคนิคและวิธีการ หรือมีความหลากหลายของเครื่องมืออุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.1 ความหมาย และความสำคัญขแงหลักการออกแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี

1.2 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

-งานสิ่งพิมพ์

-งานออกแบบภาพการ์ตูน

-งานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

1.3 แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน

1.4 หลักการสร้างงานกราฟิก

-กำหนดคุณสมบัติของชิ้นงาน

-สร้างภาพประกอบ

-ใส่ข้อความ

-กำหนดสี

-จัดภาพ

-นำภาพกราฟิกไปใช้งาน

2> หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่เหมาะกับโอกาสและสถานที่

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

2.1 คุณสมบัติของทัศนศิลป์ : สื่อ,มิติ,เทคนิควิธีการ

2.2 การออกแบบงานทีศนศิลป์ให้เหมาะสมกับโอกาส

2.3 การออกแบบทัศนศิลป์ให้เหมาะกับสถานที่

ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน่วยที่ 5 / website

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete