ทัศนศิลป์ ศ32101 ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ทัศนศิลป์     รหัสวิชา ศ 32101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน 1                                             เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ เนื้อหา จุดมุ่งหมาย และแนวคิดของศิลปินในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มีความรู้เรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์ อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่องานทัศนศิลป์ ทั้งรูปแบบตะวันตกและรูปแบบตะวันออก การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์

โดยมีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล ออกแบบงานทัศนศิลป์ด้วยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ จัดทำแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์ โดยจัดเป็นกลุ่มของงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง และมีการใช้เทคโนโลยีผ่านเครื่องมือสื่อสาร โดยใช้เว็บไซต์ในการเรียนรู้ของโรงเรียน LMS.SJN.AC.TH

เพื่อให้เกิดความชื่นชมกับผลงานทัศนศิลป์ของตนเองและของศิลปินทั้งไทยและสากล เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

ตัวชี้วัด

ศ.1.1    ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 , ม.4-6/9 , ม.4-6/10

ศ.1.2    ม.4-6/1 , ม.4-6/3

รวม  10  ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • นักเรียนมีความรู้ในการบรรยายงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
  • นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของงานทัศนศิลป์ในสาขาต่างๆได้
  • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบตะวันออกและตะวันตก
  • นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยนำอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆในสังคมปัจจุบัน

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?