หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพ?

ผลงานทัศนศิลป์ที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากจะนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วผู้ที่รักและสนใจศิลปะยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลงานออกมาจำหน่ายในรูปแบบต่างๆโดยตรง หริอนำไปประยุกต์กับงานอื่นๆเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค การศึกษาในทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพจะทำให้เห็นคุณค่าและเข้าใจแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ได้
ทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรม สัปดาห์ที่ 13 (24-28 ม.ค. 65)