รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพ
ผลงานทัศนศิลป์ที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากจะนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วผู้ที่รักและสนใจศิลปะยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลงานออกมาจำหน่ายในรูปแบบต่างๆโดยตรง หริอนำไปประยุกต์กับงานอื่นๆเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค การศึกษาในทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพจะทำให้เห็นคุณค่าและเข้าใจแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ได้
0/9
Lesson: ทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพ สัปดาห์ที่ 2 (8-12 พ.ย. 64)
About Lesson

ผลงานทัศนศิลป์นอกจากจะนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้ในรูปแบบต่างๆ ล้วนมีการนำความรู้ทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบและสีสันของรถยนต์ รูปร่างของโทรศัพท์มือถือ และบรรจุภัณฑ์ ศิลปะจึงมีบทบาทกับชีวิตประจำวันอย่างมากมาย ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตกรรมที่มีการผลิตและบริโภค โดยความงามทางศิลปะถูกนำเข้าไปผสมผสานกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตามความพึงพอใจหรือรสนิยมของคนในชุมชน โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ภายในท้องถิ่น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพ การส้รางอาคารบ้านเรือน เครื่องประดับตกแต่ง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการพัฒนาไปสู่สังคมพาณิชยกรรมมและสังคมอุตสาหกรรมผลิตในจำนวนที่มากขึ้นเพื่อจำหน่าย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้า จึงมีความจำเป็นที่ผู้ผลิตต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เบริโภคโดยรูปลักษณ์ของสินค้า บรรจุภัณฑ์ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มาซื้อสินค้า ดังนั้นสินค้านอกจากจะตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอยแล้ว ความสวยงามทางด้านรูปทรง สีสัน ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันจึงต้องมีการออกแบบสร้างสรรค์ให้มีความงดงามในด้านต่างๆด้วยความคิดและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งผู้ที่สามารถจะสร้างสรรค์ได้ดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ทางด้านศิลปะโดยตรง ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาเกี่ยวกับศิลปะหรือทัศนศิลป์ นอกจากจะไดด้รับความรู้คความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ความงาม เห็นคุณค่าแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย

  1. มีความรู้ทางด้านศิลปะ
  2. มีความคิดสร้างสรรค์
  3. มีความอดทนมานะพยายาม

-นักออกแบบผลิตภัณฑ์

-ครูสอนศิลปะ

-ศิลปะอิสระ

-ช่างศิลป์

-ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือ

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพ
ผลงานทัศนศิลป์ที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากจะนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วผู้ที่รักและสนใจศิลปะยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลงานออกมาจำหน่ายในรูปแบบต่างๆโดยตรง หริอนำไปประยุกต์กับงานอื่นๆเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค การศึกษาในทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพจะทำให้เห็นคุณค่าและเข้าใจแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ได้
0/9
0% Complete