ทัศนศิลป์ ศ23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ทัศนศิลป์     รหัสวิชา ศ 23101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 1                                             เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา ค้นคว้าและมีความเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมของงานทัศนศิลป์ มีเทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน รวมถึงมีการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ รู้จักวิเคราะห์ผลงานทางทัศนศิลป์ด้วยตนเองได้

โดยมีการประเมิน วิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ รวมทั้งมีการสร้างสรรค์ เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริง และมีการใช้เทคโนโลยีผ่านเครื่องมือสื่อสาร โดยใช้เว็บไซต์ในการเรียนรู้ของโรงเรียน LMS.SJN.AC.TH

เพื่อให้เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของคนในสังคมตามวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากล

 

ตัวชี้วัด

ศ.1.1    ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11

ศ.1.2    ม.3/1 , ม.3/2

รวม  13  ตัวชี้วัด

 

What Will You Learn?

  • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ทัศนธาตุและออกแบบในงานทัศนศิลป์
  • นักเรียนนำทัศนธาตุมาสร้างสรรค์และออกแบบในงานทัศนศิลป์ได้
  • นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • นักเรียนบอกลักษณะงานทัศนศิลป์ในสาขาจิตรกรรมได้
  • นักเรียนสามารถอธิบายงานทัศนศิลป์ในสาขาประติมากรรมได้
  • นักเรียนมีความรู้ในการนำเทคนิคของศิลปินมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สาขาสื่อผสมได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพ
ผลงานทัศนศิลป์ที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากจะนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วผู้ที่รักและสนใจศิลปะยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลงานออกมาจำหน่ายในรูปแบบต่างๆโดยตรง หริอนำไปประยุกต์กับงานอื่นๆเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค การศึกษาในทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพจะทำให้เห็นคุณค่าและเข้าใจแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?