หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม?

ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ สัปดาห์ที่ 15 (7-11 ก.พ.65)

          งานทัศนศิลป์  เป็นงานที่มีคุณค่าต่อคนไทยมาตั้งต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เป็นงานที่มีความผูกพัน  เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทย  ในสมัยโบราณช่างได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  สร้างผลงานที่เชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์  งานพิธีกรรม  ที่มีขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ

          ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ

          งานทัศนศิลป์ส่วนใหญ่เป็นงานทัศนศิลป์พื้นบ้าน  ได้แก่  งานเครื่องปั้นดินเผาแล้วมีการวาดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์  เช่น  ชามตราไก่ และกระเบื้องประดับผนัง  การแกะสลักไม้  เพื่อใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือน  รวมถึงงานสถาปัตยกรรม  เช่น  วัดพระธาตุต่าง ๆ ในภาคเหนือ

          น้ำบวย  หรือกระบวย  ใช้สำหรับตักน้ำ  ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วน  คือ  ส่วนที่ตักน้ำจาะลามะพร้าว  และคันสำหรับจับถือ  เป็นไม้ที่มีการสลักเนื้อไม้ให้เป็นลวดลายต่าง ๆ