ทัศนศิลป์ ศ14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

รหัส  ศ14101        รายวิชา ศิลปะ                                             ภาคเรียนที่  12  เวลา  40  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  ปลายปี  =  80 : 20                   จำนวนหน่วยกิต  2.0   

 

    ศึกษา  ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะของรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  การวาดภาพการ์ตูนบาหลี  อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์  การจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้นสี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว  และพื้นที่ว่าง  ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและวาดภาพระบายสี  การจัดระยะความลึก น้ำหนัก และแสงเงาในภาพ  การวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ  การรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การประหยัดอดออม  ความเหมือนและความแตกต่างในงานทัศนศิลป์  ของตนเองและบุคคลอื่น การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน  การเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ในการสร้างงานทัศนศิลป์  การคัดแยกประเภทของขยะ  งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับการวาดภาพลอยกระทงสายของจังหวัดนครสวรรค์  งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวาดภาพประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์

โดยใช้กระบวนการเปรียบเทียบ  การอภิปราย  การจำแนก  การบรรยาย  การะบุ  การคิด  การบอก  การอ่านการเขียน  การร้องเพลง การอธิบาย  การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การแสดงการร่ายรำ  และการเล่าเรื่อง  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปะ            ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม           ที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

ศ.1.1    ป.4/1  ,  ป.4/2  ,  ป.4/3  ,  ป.4/4  ,  ป.4/5  ,  ป.4/6  ,  ป.4/7  ,  ป.4/8  ,  ป.4/9

ศ.1.2    ป.4/1  ,  ป.4/2

รวม   11   ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • 1. นักเรียนจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้ (K)
  • 2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะตามความคิดสร้างสรรค์ได้ (P)
  • 3. นักเรียนมีความชื่นชมต่อผลงานตนเองและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A)

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม
ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?