รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง
0/6
หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
0/1
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
0/1
หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
0/1
Lesson: ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น สัปดาห์ที่ 16 (14-18 ก.พ. 65)
About Lesson

ศิลปะในท้องถิ่น
          ศิลปะท้องถิ่นกับความเป็นมา
          ศิลปะท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ มักมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินหรือผู้คนในท้องถิ่นเอง และมีลักษณะไม่เหมือนกับผลงานศิลปะท้องถิ่นอื่น ๆ  ศิลปะในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่นักเรียนควรเรียนรู้และเห็นคุณค่า โดยเฉพาะผลงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น นักเรียนควรศึกษาถึงความเป็นมาของผลงานศิลปะเหล่านั้น เพื่อสามารถแนะนำผู้อื่นได้ โดยอาจใช้วิธีการ ดังนี้
1.  สัมภาษณ์โดยตรงกับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนั้น
2.  จดบันทึกจากแผ่นป้ายนิเทศ
3.  ศึกษาจากหอสมุดหมู่บ้านหรือวัด
4.  ชมพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานศิลปะในท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีวิธีค้นหาประวัติความเป็นมาของผลงานศิลปะวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งนักเรียนควรเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมต่อไป

งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมต่างๆ
ศิลปะในท้องถิ่นเป็นผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆโดยอาศัยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ โดยนำเอาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสภาพแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ซึ่งงานศิลปะในแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะแตกต่างกันไป
ผลงานศิลปะในท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพเขียน (จิตรกรรม) เครื่องประดับ เครื่องใช้สอยในครัวเรือน ของใช่ส่วนตัว ของเล่น เป็นต้น งานศิลปะท้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
1. ภาคเหนือ เป็นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีประเพณีวัฒนธรรมหลากหลาย ดั้งนี้มีแหล่งกำเนิดงานศิลปะอยู่มากมาย เช่น แหล่งทำร่มบ่อสร้าง และแหล่งผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แหล่งทำถ้วยชามตราไก่ อ.เกาะคา จ.ลำปางเป็นต้น

2.ภาคอีสาน ในท้องถิ่นนี้ มีผลงานศิลปะอยู่หลายแห่งด้วยกัน บางแห่งก็มีชื่อสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่นแหล่งทำเครื่องปั้นดินเผา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นต้น
3.ภาคใต้ ผลงานศิลปะของท้องถิ่นภาคใต้ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่หลายอย่าง เช่น การทำเรือกอและ อ.ปะนาเระ จ.นรานิวาส เป็นต้น
4. ภาคกลาง แหล่งผลิตงานศิลปะทางภาคกลางส่วยมากจะอยู่ในจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานคร
แหล่งแหล่งผลิตผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัดกันทั่วไป เช่น ตุ๊กตาดินเผา อ.บางเสด็จ จ.พระนครสีอยุธยา เป็นต้น
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง
0/6
หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
0/1
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
0/1
หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
0/1
0% Complete