รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง
0/6
หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
0/1
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
0/1
หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
0/1
Lesson: การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สัปดาห์ที่ 13-15
About Lesson

การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก

         ภาพวาดที่ผู้วาดจะวาดออกมานั้นนอกจากจะสวยงามแล้วยังสือถึงความหมายและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้วาดภาพจะเข้าใจดี  คือ การวาดภาพนั้นไม่ใช่วาดเพื่อความสวยงามแต่ต้องสามารถเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ จากภาพได้  ขั้นตอนการวาดภาพภาพสื่อความหมายและเรื่องราว

         การวาดภาพนั้นก่อนจะลงมือวาดภาพ  ผู้วาดจะต้องมีการวางแผน  ออกแบบไปตามขั้นตอนด้งนี้
1. ขั้นกำหนดกรอบแนวคิด  คอเป็นการกระชับขอบเขตการทำงานไม่ให้กว้างจนเกินไป  คือ กำหนดว่า
    จะวาดอะไร  เพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวใด  น่าจะใช้เทคนิคการวาดภาพแบบใด
2. ขั้นกำหนดชื่อเรื่อง  เป็นการตั้งชื่อเรื่องให้มีความสัมพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมาหรือก่อนจะวาด
    ภาพนั้น
3. ขั้นร่างภาพ  หลังจากตกผลึกแนวคิดในการวาดภาพแล้ว  ก็ทำการร่างภาพด้วยดินสอเบาๆ  โดย
    คำนึงถึง การจัดวาง  รูปทรง  ให้เป็นเอกภาพ

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง
0/6
หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
0/1
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
0/1
หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
0/1
0% Complete