ทัศนศิลป์ ศ13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

รหัส  ศ13101        รายวิชา ศิลปะ                                              ภาคเรียนที่  12  เวลา  40  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  ปลายปี  =  80 : 20                    จำนวนหน่วยกิต  2.0   

 

ศึกษา   ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด  งานปั้น  งานพิมพ์ภาพ  การจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว  การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว   ทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น  การวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว   การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  การสร้างความสามัคคี  การรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ  ลักษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ  ที่มีในบ้านและโรงเรียน  การวาดออกแบบลายผ้าปาเต๊ะ  ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  การอธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์  และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น การออกแบบลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

โดยใช้กระบวนการบรรยาย   การระบุ  การจำแนก  การจัดกลุ่ม  การอธิบาย  การสร้างงาน  การคิด  การเปรียบเทียบ  การบอกเล่า  การอธิบายและการแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ   นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม   เห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

ศ.1.1         ป.3/1  ,  ป.3/2  ,  ป.3/3  ,  ป.3/4  ,  ป.3/5  ,  ป.3/6  ,  ป.3/7  ,  ป.3/8  ,

ป.3/9  ,  ป.3/10

ศ.1.2         ป.3/1  ,  ป.3/2

รวม   12    ตัวชี้วัด

 

Show More

What Will You Learn?

  • 1. นักเรียนบอกประเภทของงานปั้นได้ (K)
  • 2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานปั้นตามจินตนาการได้ (P)
  • 3. นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานปั้น (A)

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง

หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง

หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?