หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น?

1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง

หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น?

การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น สัปดาห์ที่ 17 (21-25 ก.พ.65)

วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

          1. การจักสาน  ใช้ไม้ไผ่มาจักตอกเป็นเส้น  แล้วสานด้วยฝีมือ  มีรูปร่าง  รูปทรงที่แตกต่างกันไป  นอกจากไม้ไผ่แล้ว  หวาย  ปอ  ย่านลิเภา  ก็ยังนำมาจักสานด้วยภูมิปัญญาให้สวยงามน่าชื่นชมไม่แพ้กัน

          2. การแกะไม้  ไม้ที่นิยมนำมาแกะส่วนมากจะเป็นไม้สัก  เพราะเนื้อไม้แน่น  แกะง่าย  อยู่คงทน  นอกจากนั้นก็มีไม้มะค่า  โมกมัน

          วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้บางอย่างทำขึ้นเอง  เช่น  สิ่วขนาดเล็กและใหญ่  ค้อนไม้  ซึ่งงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์นี้  ทำให้เรารุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นผลงานอันมีคุณค่าทางทัศนศิลป์มาจนถึงปัจจุบัน

         3. การทอผ้า  เนื้อผ้าลิตจากใยไหมหรือดอกฝ้ายที่นำมาปั่นให้เป็นเส้น  แล้วจึงทอเป็นผืน

         4. การปั้นปูน  การแกะสลักประดับกระจก  ล้วนแต่เป็นงานศิลปะท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อคนไทยและประเทศไทย

          5. การวาดภาพตามผนังโบสถ์  ส่วนใหญ่จะวาดเกี่ยวกับเรื่องราวทางพุทธศาสนา  มีเอกลักษณ์ชัดเจน    หรือลวดลายไทยที่เป็นกระหนก  ซึ่งดัดแปลงมาจากธรรมชาติ  มีความวิจิตร  อ่อนช้อยงดงาม