หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น?

1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง

หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น?

การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง สัปดาห์ที่ 13 (24-28 ม.ค.65)

การวาดภาพนั้นก่อนจะลงมือวาดภาพ  ผู้วาดจะต้องมีการวางแผน  ออกแบบไปตามขั้นตอนด้งนี้
1. ขั้นกำหนดกรอบแนวคิด  คอเป็นการกระชับขอบเขตการทำงานไม่ให้กว้างจนเกินไป  คือ กำหนดว่า
    จะวาดอะไร  เพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวใด  น่าจะใช้เทคนิคการวาดภาพแบบใด
2. ขั้นกำหนดชื่อเรื่อง  เป็นการตั้งชื่อเรื่องให้มีความสัมพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมาหรือก่อนจะวาด
    ภาพนั้น
3. ขั้นร่างภาพ  หลังจากตกผลึกแนวคิดในการวาดภาพแล้ว  ก็ทำการร่างภาพด้วยดินสอเบาๆ  โดย
    คำนึงถึง การจัดวาง  รูปทรง  ให้เป็นเอกภาพ
4. ขั้นระบายสี  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงาน  ต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน
    ไปของการลงสีแต่ละชนิด