ทัศนศิลป์ ศ12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                                    คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

รหัส  ศ12101        รายวิชา ศิลปะ                                                        ภาคเรียนที่  12  เวลา  80  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  ปลายปี  =  80 : 20                                             จำนวนหน่วยกิต  2.0   

 

 

ศึกษา  ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่าง  รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การระบุ  ทัศนธาตุ  ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง  การสร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ  โดยใช้            ทัศนธาตุที่เน้นเส้น  รูปร่าง  ทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ  การสร้างภาพปะติดจากกระดาษ  ศิลปะลายตัดกระจก  มีวินัยในการใช้จ่าย  การประหยัดอดออม  การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน การเลือกงานและบรรยายเนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว   ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน                        งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการเขียนลายเสื้อดอกเสลา

โดยใช้กระบวนการบรรยาย   การระบุ   การบอก  การอภิปราย  การสร้างงาน  การจำแนก  การคิด การบอกเล่าและอธิบาย  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ    นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

ศ.1.1               ป.2/1  ,  ป.2/2  ,  ป.2/3  ,  ป.2/4  ,  ป.2/5  ,  ป.2/6  ,  ป.2/7  ,   ป.2/8

ศ.1.2               ป.2/1  ,  ป.2/2

รวม   10   ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • 1. นักเรียนระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้ (K)
  • 2. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ (P)
  • 3. นักเรียนเห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์ (A)

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 สนุกกับทัศนศิลป์

  • เรื่องเส้นในภาพวาด สัปดาห์ที่ 1
    00:00
  • เรื่องเส้นในภาพวาด สัปดาห์ที่ 2
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?