ทัศนศิลป์ ศ12101ป.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

รหัส  ศ12101        รายวิชา ศิลปะ                                                        ภาคเรียนที่  12  เวลา  80  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  ปลายปี  =  80 : 20                                             จำนวนหน่วยกิต  2.0   

 

 

ศึกษา  ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่าง  รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การระบุ  ทัศนธาตุ  ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง  การสร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ  โดยใช้ ทัศนธาตุที่เน้นเส้น  รูปร่าง  ทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ  การสร้างภาพปะติดจากกระดาษ  ศิลปะลายตัดกระจก  มีวินัยในการใช้จ่าย  การประหยัดอดออม  การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน การเลือกงานและบรรยายเนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว   ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการเขียนลายเสื้อดอกเสลา  และมีค่านิยม  12  ประการ

โดยใช้กระบวนการบรรยาย   การระบุ   การบอก  การอภิปราย  การสร้างงาน  การจำแนก  การคิด การบอกเล่าและอธิบาย  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ    นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

ศ.1.1            ป.2/1  ,  ป.2/2  ,  ป.2/3  ,  ป.2/4  ,  ป.2/5  ,  ป.2/6  ,  ป.2/7  ,   ป.2/8

ศ.1.2            ป.2/1  ,  ป.2/2

รวม   10   ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • 1 เพื่อความเพลิดเพลินเป็นกิจกรรมยามว่างของผู้ที่สนใจ
 • 2 ศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงใจให้แก่มนุษย์โลก
 • 3 ศิลปะเป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ สร้างงานได้เป็นอย่างดี
 • 4 ศิลปะสามารถทารายได้ให้แก่ผู้ที่สร้างสรรค์งานได้
 • 5 ศิลปะสามารถนาไปประยุกต์กับศาสตร์แขนงอื่นๆ ได้

About the instructor

Course Curriculum

– หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว

 • วิธีทำงานประดิษฐ์โครงสร้างงานเคลื่อนไหว
  00:00
 • สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศิลปินรุ่นจิ๋ว

 • ศิลปินรุ่นจิ๋ว รูปร่างใบหน้า
  00:00
 • การวาดลักษณะต่างๆ
  00:00
 • วาดรูปครอบครัวและลักษณะต่างๆ
  00:00
 • วาดลายเส้น
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?