ทัศนศิลป์ ศ11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รหัส ศ11101 รายวิชา ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 80 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายปี = 80 : 20 จ านวนหน่วยกิต 2.0
ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น การคัดแยกขยะมูลฝอย การวาดภาพลายเส้นจีนของประเทศมาเลเซีย ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน
การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง การประหยัดอดออม การรักษา
สมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการวาดภาพ
ดอกบัว และมีค่านิยม 12 ประการ
โดยใช้กระบวนการคิด การระบุ การอภิปราย การสร้างงาน การบอกเล่าและ อธิบาย วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการท างานและชีวิตประจ าวัน มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ศ.1.1 ป.1.1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5
ศ.1/2 ป.1/1
รวม 6 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ (K)
  • 2. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ (P)
  • 3. นักเรียนเห็นคุณค่างานศิลปะ (A)

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 เริ่มเรียนทัศนศิลป์

  • สัปดาห์ที่ 1 เรื่องจุด
    00:00
  • เรื่องจุด สัปดาห์ที่ 2
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?