ทัศนศิลป์ ศ11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะ  และขนาดของสิ่งรอบ ๆ ตัวในธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆตัวในธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ำ ดินสอสี สร้างงานทัศนศิลป์  การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีเทียน  และสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น  นำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน  บนพื้นฐานความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม  ค่านิยม 12  ประการ  และการแสดงออกถึงวิธีการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  วาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง  รวมทั้งบอกงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  และงานทัศนศิลป์ในประเทศอาเซียน

โดยใช้กระบวนการคิด  การระบุ  การอภิปราย  การทดลอง  การสร้างงาน  การบอกเล่าและอธิบาย  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานในชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปะ  ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

  • 1. นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใช้สีน้ำ สีไม้ และสีโปสเตอร์
  • 2. นักเรียนได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ทางงานทัศนศิลป์
  • 3. นักเรียนได้เรียนรู้งานทัศนศิลป์พื้นฐาน
  • 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ฝนสีไม้ให้สนุก
สีไม้หรือดินสอสี มีลักษณะเป็นแท่งดินสอ เราสามารถใช้สีไม้ในงานทัศนศิลป์ได้หลายแบบ เมื่อใช้สีไม้เสร็จแล้วควรเก็บให้เรียบร้อย โดยใช้กบเหลาดินสอเหลาสีไม้ให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เล่นสีน้ำกันดีกว่า
สีน้ำเป็นสีโปร่งแสง ผสมน้ำโดยการใช้พู่กันระบาย แม่สี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน สามารถนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีใหม่ได้ เราใช้สีน้ำสร้างงานทัศนศิลป์ได้หลายวิธีเมื่อใช้สีน้ำเสร็จ ควรเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และระวังไม่ให้สีน้ำถูกแสงแดด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สีโปสเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิด
สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง สามารถนำแต่ละสีมาผสมกันเป็นสีใหม่แบบสีน้ำได้ เราใช้สีโปสเตอร์สร้างงานทัศนศิลป์ได้หลายวิธี เมื่อใช้สีโปสเตอร์เสร็จ ควรเก็บอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และระวังไม่ให้สีโปสเตอร์ถูกแสงแดด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทัศนศิลป์รอบตัว
ในชีวิตประจำวันของเรานั้น งานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยู่รอบตัว เราควรภูมิใจ และนำความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเอง งานทัศนศิลป์ในประเทศอาเซียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?