ทัศนศิลป์ ศ.16102 ป.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

        มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ สร้างและนำเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธภาพ

       วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุนค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญยาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาคุณค่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

What Will You Learn?

  • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องปั้นแต่ง เพิ่มและลด
  • นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องภาพนี้มีความหมาย
  • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องทันศศิลป์สะท้อนชีวิต
  • นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนที่ 4 ปั้นแต่งเติม เพิ่มและลด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภาพนี้มีความหมาย

หน่อยการเรียนรู้ที่ 6 ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?