ทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม ว31283 ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2565

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา  ว31283    รายวิชา วิชาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม               ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  80 : 30                                        จำนวน  0.5    หน่วยกิต

 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้นวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ วิเคราะห์ปัญหา ฝึกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกต์ใช้ ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน บูรณาการเทศกาลงานประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ การบูรณาการรู้จักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะจากการนำวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนนำกับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ 3Rs การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน การใช้ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ASEAN TERRITORIES) วัฒนธรรมในอาเซียน และให้มีการสื่อสารสองภาษา

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ปัญหานำไปสู่การสร้างต้นแบบ ตลอดจนสามารถนำ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กระบวนการเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้
  2. วิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

 

รวม  2 ผลการเรียนรู้

About the instructor

Course Curriculum

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 2 พัฒนาแนวคิดการใช้โปรแกรมฝึกการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สัปดาห์ที่ 1)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?