ดนตรี ศ33102 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา  เปรียบเทียบ  จำแนก  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกี่ยวกับรูปแบบของบทเพลง  วงดนตรีไทยและสากลแต่ละประเภทในสมัยต่างๆ  การสร้างสรรค์งานดนตรี สถานะทางสังคมของนักดนตรี  และลักษณะเด่นของดนตรีที่ต่างวัฒนธรรม  บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ  อ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ   ร้องเพลง  หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง  โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง  สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรีสากล
 • 3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาดนตรี

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล

 • เรื่องดนตรีสากลกับสังคมไทย (สปที่2) 8-12 พ.ย. 2564
  04:21
 • เรื่องสังคีตกวีสากล (สปที่4) 22-26 พ.ย. 2564
  03:50
 • เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล (สปที่6) 6-10 ธ.ค. 2564
  04:29

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปฏิบัติดนตรีสากล

 • เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล (สปที่8) 20-24 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องการบรรเลงดนตรีสากล วงสตริง (สปที่11) 10-14 ม.ค. 2565
  00:17
 • เรื่องการขับร้องเพลงสากล (สปที่13) 24-28 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล เปียโน (สปที่15) 7-11 ก.พ. 2565
  00:00
 • เรื่องหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล : เปียโน (สปที่17) 21-25 ก.พ. 2565
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?