ดนตรี ศ33101 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา เปรียบเทียบ จำแนก วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับรูปแบบของบทเพลง วงดนตรีไทยและสากลแต่ละประเภทในสมัยต่างๆ การสร้างสรรค์งานดนตรี สถานะทางสังคมของนักดนตรี และลักษณะเด่นของดนตรีที่ต่างวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะกระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล

  • เรื่องดนตรีสากลกับสังคมไทย (สปที่ 1)
    00:00
  • เรื่องค่านิยมดนตรีสากลเพื่อความบันเทิง (สปที่ 2)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?