ดนตรี ศ32102 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแต่ละประเภท จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทยและดนตรีสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่ออธิบายเหตุผล หรือปัจจัยที่คนแต่ละวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน

ฝึกปฏิบัติการอ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆมีทักษะในการร้องเพลงหรือบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิค การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์ และกันเล่นดนตรีของตนเอง และผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึก ที่ได้รับจากงานดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆการมีทักษะในการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและเห็นคุณค่า

วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทย และดนตรีสากล ในยุคสมัยต่างๆพร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์สถานะ ทางสังคมของดนตรี เพื่อเปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของดนตรี ในการสะท้อนแนวความคิดค่านิยมและความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม โดยใช้กระบวนการอภิปราย ในการนำเสนอแนวทางและวิธีการ ในการส่งเสริมและอนุรักษ์เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่า ของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติดนตรีสากล
 • 3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาดนตรี

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
1.จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 2.นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ 3.วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 4.อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม

 • เรื่องคุณค่าและความงามของดนตรีสากล (สปที่2) 8-12 พ.ย. 2564
  04:37
 • เรื่องดนตรีสากลกับการประยุกต์ใช้ (สปที่4) 22-26 พ.ย. 2564
  05:57
 • เรื่องประเภทของเพลงสากล (สปที่6) 6 – 10 ธ.ค. 2564
  04:50
 • เรื่องสังคีตกวีดนตรีสากล (สปที่8) 20-24 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล (สปที่ 11) 10-14 ม.ค. 2565
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปฏิบัติดนตรีสากล

 • เรื่องหลักปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล เปียโน (สปที่13) 24-28 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องหลักปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล เปียโน (สปที่15) 7-11 ก.พ. 2565
  00:00
 • เรื่องการบรรเลงรวมวง (สปที่17) 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2565
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?