ดนตรี ศ31102 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

       ศึกษา  เปรียบเทียบ  จำแนก  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกี่ยวกับรูปแบบของบทเพลง  วงดนตรีไทยและสากลแต่ละประเภทในสมัยต่างๆ  การสร้างสรรค์งานดนตรี สถานะทางสังคมของนักดนตรี  และลักษณะเด่นของดนตรีที่ต่างวัฒนธรรม  บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ  อ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ   ร้องเพลง  หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง  โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง  สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
 • 3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงดนตรีสากล
 • 4.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรีสากล
 • 5.นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาดนตรี

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีสากล

 • เรื่องปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีสากล (สปที่1) 1-5 พ.ย. 2564
  03:53
 • เรื่องบทบาทของดนตรีสากลในการสะท้อนสังคม สปที่3) 15-19 พ.ย. 2564
  04:50

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล

 • เรื่องวิวัฒนาการของดนตรีสากล (สปที่5) 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
  04:15
 • เรื่องวิวัฒนาการของดนตรีสากล (สปที่7) 13-17 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องประวัติสังคีตกวีดนตรีสากล (สปที่10) 3-7 ม.ค. 2565
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วงดนตรีสากล

 • เรื่องประเภทของวงดนตรีสากล (สปที่12) 17-21 ม.ค. 2565
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การปฏิบัติดนตรีสากล

 • เรื่องการเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเปียโน (สปที่14) 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565
  00:00
 • เรื่องการขับร้องเพลงสากลลักษณะต่างๆ (สปที่16) 14-18 ก.พ. 2565
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?