ดนตรี ศ23102 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ ระบุบรรยาย องค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ๆ     อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  และวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย    อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งาน๑ดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนและผู้อื่น  นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้องการเล่นการแสดงออก และคุณภาพเสียง  แต่งเพลงสั้นๆ  จังหวะง่าย ๆ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะดนตรีสากล
 • 2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาดนตรี

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะดนตรีสากล

 • เรื่องวิวัฒนาการของดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย (สปที่3) 15-19 พ.ย. 2564
  05:23
 • เรื่องทักษะพื้นฐานทางดนตรีสากล (สปที่5) 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
  04:13
 • เรื่องทักษะพื้นฐานทางดนตรีสากล (สปที่7) 13-17 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล : เปียโน (สปที่10) 3-7 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล : เปียโน (สปที่12) 17-21 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องแนวทางการประพันธ์เพลงอย่างง่าย (สปที่14) 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565
  00:00
 • เรื่องวิวัฒนาการของดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย (สปที่1) 1-5 พ.ย. 2564
  04:14
 • เรื่องหลักการจัดแสดงดนตรีสากลในวาระต่างๆ (สปที่16) 14-18 ก.พ. 2565
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?