ดนตรี ศ22102 ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี      บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ      การบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ              การใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน      บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง  ระบุงานอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  สามารถ  อ่าน  เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง  ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง  ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะดนตรีสากล
 • 3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีกับอาชีพทางด้านดนตรี
 • 4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาดนตรี

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล

 • เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี (สปที่2) 8-12 พ.ย. 2564
  04:54
 • เรื่องปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี (สปที่4) 22-26 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง (สปที่6) 6-10 ธ.ค. 2564
  04:56

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะดนตรีสากล

 • เรื่องการขับร้องเพลงสากล (สปที่8) 20-24 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล เปียโน (สปที่11) 10-14 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องการประเมินความสามารถทางดนตรี (สปที่13) 24-28 ม.ค. 2565
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรีกับอาชีพทางด้านดนตรี

 • เรื่องอาชีพทางดนตรี (สปที่15) 7-11 ก.พ. 2565
  00:00
 • เรื่องบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง (สปที่17) 21-25 ก.พ. 2565
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?