ดนตรี ศ21102 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ระบุ ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาวัฒนธรรมที่ต่างกัน   เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ  และความดัง –  เบาแตกต่างกัน   สามารถอ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและสากล ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจโดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้จัดเจน นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ  อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม   ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและดนตรีสากล
 • 3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการร้องและบรรเลงเพลงสากล

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล

 • เรื่องประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ องค์ประกอบ และประเภทของดนตรีสากล (สปที่1) 1-5 พ.ย. 2564
  04:42
 • เรื่องเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ในดนตรีสากล (สปที่3) 15-19 พ.ย. 2564
  04:31
 • เรื่องการปฏิบัติจังหวะ การอ่าน การเขียน และร้องตามโน้ตสากล (สปที่5) 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
  04:36

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องดนตรีและวงดนตรีสากล

 • เรื่องประเภท เครื่องดนตรีสากล หลักการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล (สปที่7) 13-17 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องลักษณะของวงดนตรีสากล (สปที่10) 3-7 ม.ค. 2565
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักการร้อง และบรรเลงเพลงสากล

 • เรื่องหลักการร้องเพลงสากล (สปที่12) 17-21 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล เปียโน (สปที่14) 31 ม.ค – 4 ก.พ. 2565
  00:00
 • เรื่องการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง (สปที่16) 14-18 ก.พ. 2565
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?