ดนตรี ศ15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา  ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง การระบุองค์ประกอบ

ของดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  การจำแนกลักษณะของเสียง ขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ การอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและดนตรีสากล 5 ระดับเสียง  การร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  การสร้างประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ การใช้ดนตรีอูคูเลเล่ร่วมกับกิจกรรมการแสดงออกตามจินตนาการ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ ประเพณีท้องถิ่น 4 ภาค การอธิบายคุณค่า

ของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มประเทศอาเซียนที่ต่างกัน การบรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์ การแสดงท่าทางประกอบเพลงนาฏศิลป์กลุ่มประเทศอาเซียนตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์ ระบำไก่ ฟ้อนเงี้ยว

รำวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย เพลงคืนเดือนหงาย  การมีส่วนร่วมกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้นๆ

การเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ การบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง การแสดงนาฏศิลป์ประเภท   การแสดงพื้นบ้านเต้นกำรำเคียว นครสวรรค์วิมานแมน สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี มีความรู้

ในการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  รอบรู้ อย่างมีสติ มีเหตุผล มีจิตสำนึกสะท้อนถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีค่านิยม 12 ประการ รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 3R

  1. ลดการใช้(Reduce) 2. ใช้ซ้ำ(Reuse) 3.รีไซเคิล(Recycle)

โดยใช้กระบวนการระบุ  การอภิปราย การอธิบาย การบรรยาย การจำแนก การอ่าน การเขียน การคิด

การแสดงความคิดเห็น   การเคลื่อนไหว การแสดงและการออกแบบ คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ กระบวนการกลุ่มและกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปะ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?