ดนตรี ศ12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

รู้แหล่งกำเนิดคุณสมบัติของเสียงมนุษย์  เสียงธรรมชาติ  เสียงการขับร้องและปฏิบัติเครื่องดนตรี  อ่านโน้ตดนตรี  เก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย  หลักการฟังโดยใช้องค์ประกอบของดนตรี  ประยุกต์ใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆศึกษาความเป็นมาของดนตรีไทย  ภูมิปัญญาของดนตรีไทย

ศึกษาวิเคราะห์ จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-สั้นของดนตรี สามารถเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเพลง ร้องเพลงง่ายๆที่เหมาะสมกับวัยได้ พร้อมบอกความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ

       เข้าใจลักษณะของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลงแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในโอกาสพิเศษ อาทิ การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ  แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ และระบุมารยาทในการชมการแสดง ระบุที่มา วิธีการเล่น กติกา และเล่นการละเล่นพื้นบ้าน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย

       โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์   การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์  

       เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์  กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

  • 1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของไทย
  • 2. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมือง 4 ภาค

About the instructor

Course Curriculum

บทเพลงและดนตรีในท้องถิ่น
1. เพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของไทย 2. เพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมือง 4 ภาค

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?