ดนตรี ศ12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เพื่อรู้แหล่งกำเนิดคุณสมบัติของเสียงมนุษย์  เสียงธรรมชาติ  เสียงการขับร้องและปฏิบัติเครื่องดนตรี  อ่านโน้ตดนตรี  เก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย  หลักการฟังโดยใช้องค์ประกอบของดนตรี  ประยุกต์ใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆศึกษาความเป็นมาของดนตรีไทย  ภูมิปัญญาของดนตรีไทย

ศึกษาวิเคราะห์ จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-สั้นของดนตรี สามารถเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเพลง ร้องเพลงง่ายๆที่เหมาะสมกับวัยได้ พร้อมบอกความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ

เข้าใจลักษณะของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในโอกาสพิเศษ อาทิ การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ  แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ และระบุมารยาทในการชมการแสดง ระบุที่มา วิธีการเล่น กติกา และเล่นการละเล่นพื้นบ้าน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์   การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์  กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง สีสันของเสียง
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง จังหวะดนตรี
 • 3.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การขับร้อง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สีสันของเสียง

 • สีสันของเสียงมนุษย์
  00:00
 • สีสันของเสียงดนตรี
 • คุณลักษณะของเสียงดนตรี
 • แบบฝึกหัด ก่อนเรียน-หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จังหวะดนตรี

 • คุณลักษณะของจังหวะ : จังหวะสามัญ
 • คุณลักษณะของจังหวะ จังหวะเพลงไทย
 • การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง
 • แบบฝึกหัด ก่อนเรียน-หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การขับร้อง

 • การขับร้อง : เพลงในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
 • การแสดงการขับร้องเพลง
 • แบบฝึกหัด ก่อนเรียน-หลังเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?