ดนตรี ศ11101 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของเสียงธรรมชาติ  เสียงมนุษย์  และเสียงดนตรี  ขับร้องและเคาะจังหวะ  การอ่านภาษา-ดนตรี  รู้ลักษณะทางโครงสร้างของเครื่องดนตรี  แสดงออกถึงการรับรู้เรื่องเสียง  การสร้างสรรค์ทางดนตรี  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยิน  รู้ควาเป็นมา  วิวัฒนาการ   สนใจ และเห็นคุณค่าดนตรีพื้นบ้าน  ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย

ให้นักเรียนสังเกตภาพและคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ จำแนก ปฏิบัติ สรุปความรู้    ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดเสียง    คุณลักษณะของเสียง    จังหวะและการร้องเพลง  เพลงในชีวิตประจำวัน  บทเพลงในท้องถิ่น  ขับร้องเพลงได้ไพเราะและสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระตามความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรี สามารถชื่นชมลักษณะของเสียงที่ได้ยิน  จังหวะดนตรี การบรรเลงเพลงไทยตามจังหวะได้ถูกต้อง การอ่านบทกลอนตามจังหวะที่ถูกต้อง  ชื่นชมผู้อื่นที่ร้องเพลงได้ถูกต้องไพเราะ  ชื่นชมเพลงกล่อมเด็ก 4 ภาค  ชื่นชมการละเล่นของไทยที่มีเพลงประกอบ    ชื่นชมเพลงสำคัญของชาติ  ชื่นชมเพลงพื้นบ้าน 4 ภาค  ชื่นชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน สามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดประเมินผลใช้วิธีการหลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด โดยนำเพลงสำคัญของชาติ มาปฏิบัติจริง โดยการศึกษาเพลง ฝึกร้องให้ตรงทำนอง และสามารถใช้ร้องในชีวิตประจำวันได้ ให้นักเรียนสามารถนำทักษะและกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้โดยการร้องเพลงรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ และการรู้จักจัดการกับขยะของตนเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น รู้จักนำความรู้เรื่องการขับร้องเพลง และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเหมาะสม

Show More

What Will You Learn?

  • ​1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ
  • 2. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
  • 3. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 4. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านภาคใต้

About the instructor

Course Curriculum

บทพลงในท้องถิ่น
บทเพลงท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น เป็นมรดกของท้องถิ่นและของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?