ชีววิทยา ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและการใช้ความรู้ทางชีววิทยาที่ เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยากับการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาวิธีการทางานของนักวิทยาศาสตร์ และการนาความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การทากิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ศึกษาเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง และหน้าที่ของสารต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ศึกษาส่วนประกอบของกล้อง จุลทรรศน์ใช้แสง หลักการทางาน วิธีการใช้ รวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ซึ่งเปน็ กระบวนการที่เซลล์สร้างพลังงานจากการสลายสารอาหาร สาหรับนาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ และการแบ่งเซลล์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • ๑. อธิบายและสรุปสมบัติที่สาคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้
 • ๒. อภิปรายและบอกความสาคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการ
 • ทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
 • ๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้าและบอกความสาคัญของน้าที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อร่างกาย
 • สิ่งมีชีวิต
 • ๔. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสาคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 • ๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสาคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 • ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสาคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 • ๗. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความสาคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 • ๘. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
 • ๙. อธิบายการทางานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์
 • ๑๐. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอก
 • วิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง
 • ๑๑. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • ๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์
 • ๑๓. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส
 • ๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต
 • ๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลาเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลาเลียงสารโมเลกุล
 • ใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส
 • ๑๖. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียส
 • แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส
 • ๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ

About the instructor

Course Curriculum

เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมชีวิต

 • พันธะคมี
  00:00
 • คาร์โบไฮเดรต
  00:00
 • โปรตีน
  00:00
 • กรดนิวคลีอิค
  00:00
 • ปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
  00:00
 • เอนไซม์
  00:00
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์
  00:00

เซลล์และการทำงานของเซลล์

 • กล้องจุลทรรศน์
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?