คอร์สใหม่

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การศึกษา สำรวจ สืบค้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนวัดคาทอลิก รวมถึงความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับสภาพภูมินิเวศ โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพ ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ พืชพรรณ ระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ ประชากร อาชีพ ความเป็นอยู่ การจัดการในชุมชน การเมืองการปกครอง กฎระเบียบ กฎหมาย พลังงาน น้ำ สาธารณูปโภค ขั้นตอนการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ กระบวนการคิด โดยใช้เทคนิค 5W1H และ PDCA นำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในชุมชนวัดคาทอลิก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?