คอมพิวเตอร์กราฟิก ว23232 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คอมพิวเตอร์กราฟิก ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูปด้วย โปรแกรมวาดภาพ กราฟ และรูปกราฟพื้นฐาน การสร้างรูปภาพ การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ  ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพ์งาน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีในด้านทักษะการทำงาน สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าถูกวิธี

About the instructor

Course Curriculum

อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานกราฟิก

 • ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
  00:00
 • ระบบสีที่ใช้ในงานกราฟิก
  00:00

หลักการออกแบบ

 • ความหมายและองค์ประกอบของการออกแบบ
  00:00
 • หลักการออกแบบโปสเตอร์
  00:00

การสร้างแผนที่ด้วย website icograms

 • การสร้างแผนที่ 3D ด้วยเว็บไซต์ icograms
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?