คริสตศาสตร์ 6 ส33212 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา คริสต์ศาสนา 6 รหัสวิชา ส33212 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา ความหมาย ความสำคัญของพิธีกรรมทำวัตร วิธีการภาวนาแบบทำวัตรของคริสตชน และ ความสำคัญของการภาวนาในชีวิตประจำวัน การภาวนาตามคำสอนของพระเยซูเจ้า บางรูปแบบของการภาวนาด้วยพระวาจา และคุณค่าของการภาวนา ประวัติของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี คุณธรรมและแบบอย่างของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี และบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างรอบคอบเป็นระบบ ด้วยวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม วิธีคิด           แบบคุณ – โทษ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก การสร้างความคิดสร้างสรรค์         จากจินตนาการด้วยการวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็นสอดคล้อง/เหมือนและแตกต่าง การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงละคร การฝึกปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อบอกความหมายและความสำคัญของพิธีกรรมทำวัตรได้ เข้าใจถึงวิธีการภาวนาแบบทำวัตรของคริสตชน ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการภาวนาในชีวิตประจำวัน เพื่อบอกวิธีการรำพึงภาวนา ไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า และรูปแบบของการภาวนาด้วยพระวาจาของพระเจ้าได้ วิเคราะห์การภาวนาด้วยพระวาจา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการภาวนาได้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าการภาวนาด้วยพระวาจาได้ เพื่อบอกประวัติและแบบอย่างการดำเนินชีวิตแห่งคุณธรรมของนักบุญฟรังซิส อัสซีซีได้ วิเคราะห์คุณธรรมของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ และชื่นชมแบบอย่างการดำเนินชีวิตของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี

What Will You Learn?

 • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมทำวัตรแบบคาทอลิก
 • เห็นคุณค่าของพิธีกรรมทำวัตรแบบคาทอลิก
 • เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าของการภาวนาด้วยพระวาจาในรูปแบบต่างๆ
 • นำวิธีการภาวนาด้วยพระวาจาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและคุณธรรมของนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
 • นำคุณธรรมของนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การทำวัตร
พิธีกรรมทำวัตรแบบคาทอลิกเป็นรูปแบบหนึ่งของการภาวนาแบบคริสต์ เป็นการทำให้ช่วงเวลาตลอดวันและคืนศักดิ์สิทธิ์ไปอาศัยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า เมื่อใดก็ตามที่มีการสวดภาวนาหรือร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนนจักรกำหนดไว้นั้น ไม่ว่าจากผู้เป็นพระสงฆ์ นักบวช หรือฆราวาสก็ตาม เมื่อนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระคริสตเจ้าพร้อมกับพระกายทิพย์ของพระองค์ (คือพระศาสนจักร) มอบถวายการภาวนาแด่พระบิดาเจ้านั่นเอง

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง ความหมายของพิธีกรรมทำวัตร
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง ความสำคัญของพิธีกรรมทำวัตร
 • สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง พระวาจาและเพลงสดุดีในการทำวัตร
 • สัปดาห์ที่ 5 เรื่อง ประโยชน์ของการทำวัตร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง ภาวนาจากใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การภาวนาด้วยพระวาจา
การภาวนาด้วยพระวาจาของพระเจ้ามีหลายรูปแบบ แต่ละวิธีล้วนช่วยให้ผู้ภาวนาเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น การภาวนาด้วยพระวาจา เป็นการนำพระวาจาของพระเจ้ามาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า อาศัยการอ่าน ศึกษา ไตร่ตรองสิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่ตนในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ภาวนาได้พบกับพระเจ้า พบแสงสว่างแห่งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และพบทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชีวิตด้วย

 • สัปดาห์ที่ 7 เรื่อง การภาวนาตามคำสอนของพระเยซูเจ้า
 • สัปดาห์ที่ 8 เรื่อง การภาวนาด้วยพระวาจาแบบ 7 ขั้นตอน
 • สัปดาห์ที่ 10 เรื่อง การภาวนาด้วยพระวาจาแบบนักบุญอิกญาซีโอ
 • สัปดาห์ที่ 11 เรื่อง การภาวนาด้วยพระวาจา แบบนักบุญอิกญาซีโอ
 • สัปดาห์ที่ 12 เรื่อง พระวาจาบันดาลชีวิต
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าสนใจมากคนหนึ่งในคริสต์ศาสนา ท่านได้สละละทิ้งความร่ำรวยและความสุขสบายฝ่ายโลก หันมาดำเนินชีวิตอย่างยากจนโดยเลือกทางแห่งการเป็นนักบวชผู้ติดตามพระเจ้าโดยยึดถือแนวทางแห่งพระวรสารเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด ท่านได้ตั้งคณะนักพรตฟรังซิสกัน ร่วมตั้งคณะนักบวชหญิงคลารีสและคณะฆราวาสฟรังซิสกัน ท่านได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและได้ร่วมพระมหาทรมานกับพระองค์จนสิ้นชีวิต

 • สัปดาห์ที่ 14 เรื่อง ประวัตินักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 เรื่อง คุณธรรมความกล้าหาญของนักบุญฟรังซีส แห่งอัสซีซี
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 เรื่อง บทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 เรื่อง นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?