คริสตศาสตร์ 6 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับความหมาย คุณค่า ความสำคัญองค์ประกอบและลำดับขั้นตอนของพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม ความหมาย วิธีการ รูปแบบ จุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของการภาวนาแบบคริสต์ศาสนา และตัวอย่างการภาวนาของพระเยซูเจ้า ชีวประวัติของท่านนักบุญวินเซนต์เดอปอล สามารถนำแบบอย่างชีวิตของนักบุญวินเซนต์เดอปอลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและเป็นระบบ ด้วยวิธีการสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก และด้วยการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม เป็นระบบ สามารถนำบทสอน/ข้อคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมโดยรวม

What Will You Learn?

 • บอกความหมายและความสำคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณได้
 • บอกความหมายของอิริยบท และรู้จักวางตัวในพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสม
 • บอกเกี่ยวกับอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ และความหมายของสีที่ใช้ในพิธีกรรมได้
 • บอกความหมายของการภาวนาได้
 • บอกวิธีการภาวนาของพระเยซูเจ้าได้
 • อธิบายความหมายของบทข้าแต่พระบิดาได้
 • เล่าประวัติของท่านนักบุญวินเซนต์เดอปอลได้
 • สามารถนำแบบอย่างชีวิตของนักบุญวินเซนต์เดอปอลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Supanida Daodee
Computer
น่ารัก สดใส ให้คำปรึกษาได้

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พิธีบูชาขอบพระคุณ
พิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการระลึกถึงงานเลี้ยงของ พระเยซูเจ้า ในครั้งที่พระองค์ทรงร่วมรับประทานอาหารค่ํา มื้อสุดท้ายกับบรรดาสานุศิษย์ เป็นการรื้อฟื้นการที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเป็น เจ้าบนไม้กางเขน พิธีบูชา เป็นสุดยอดของพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา ที่มีคุณค่ามากกว่าพิธีกรรมใด ๆ

 • สัปดาห์ที่ 1 ความหมายของพิธีบูชาขอบพระคุณ (1 – 5 พ.ย. 64)
 • สัปดาห์ที่ 2 ลำดับขั้นตอนในพิธีบูชาขอบพระคุณ (8 – 12 พ.ย. 64)
 • สัปดาห์ที่ 3 การมีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ (15 – 19 พ.ย. 64)
 • สัปดาห์ที่ 5 อิริยาบถในพิธีกรรม (29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64)
 • สัปดาห์ที่ 6 การวางตัวในพิธีบูชาขอบพระคุณ (6 – 10 ธ.ค. 64)
 • สัปดาห์ที่ 7 ศาสนภัณฑ์ที่ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ (13 – 17 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ และความหมายของสีที่ใช้ในพิธีกรรม (20 – 24 ธ.ค. 64)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทภาวนาของพระเยซู
พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณพระบิดา ทรงภาวนาของการให้อภัย ทรงภาวนาวอนขอให้คุ้มครองสานุศิษย์และมวลมนุษย์ ทรงภาวนาด้วยจิตใจที่ศรัทธาและไว้วางใจ

 • สัปดาห์ที่ 14 ความหมายของการภาวนา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 วิธีการภาวนาตามแบบพระเยซูเจ้า
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 บทข้าแต่พระบิดา
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ประวัตินักบุญนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล
นักบุญวินเซนต์เดอปอล บุรุษผู้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์

 • สัปดาห์ที่ 10 นักบุญคือใคร (3 – 7 ม.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล (10 – 14 ม.ค. 65)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?