คริสตศาสตร์ 5 ส33211 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รหัสวิชา ส33211         รายวิชา   คริสตศาสตร์ 5   ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

 

ศึกษา ความเป็นมาของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในระยะเริ่มแรก การประกาศจากกรุงโรม และการแพร่ธรรม การสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑล พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยในปัจจุบัน ประวัตินักบุญมัทธิว ผู้นิพนธ์พระวรสารโดยสังเขป และบางเรื่องราวจากพระวรสารของนักบุญมัทธิว ประวัตินักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสารโดยสังเขป ประวัตินักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสารโดยสังเขป และบางเรื่องราวจากพระวรสารของนักบุญลูกา ประวัตินักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารโดยสังเขป และบางเรื่องราวจากพระวรสารของนักบุญยอห์น ศึกษา หัวข้อ พระเจ้าทรงเปิดเผยโดยทางพระจิตเจ้า (1คร. 2:8-16) หัวข้อ พระพรพิเศษจากพระจิตเจ้า (1คร. 12:1-11) หัวข้อ ชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า (อฟ. 4:20-32) หัวข้อ การมีพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำ (กท. 5:18-26) ศึกษา ความหมาย และวิธีแสดงกิจเมตตาฝ่ายกาย และกิจเมตตาฝ่ายจิต

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างรอบคอบเป็นระบบ ด้วยวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ – โทษ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก การสร้างความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการด้วยการวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น สอดคล้องและแตกต่าง การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงละคร การฝึกปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อบอกประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทยในระยะแรกเริ่มและในปัจจุบัน การสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑลได้ วิเคราะห์ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้ เพื่อบอกประวัติของผู้นิพนธ์พระวรสารทั้ง 4 ท่าน คือ    นักบุญมัทธิว นักบุญมาร์โก นักบุญลูกา และนักบุญยอห์นได้ วิเคราะห์ประวัติผู้นิพนธ์พระวรสารแต่ละท่าน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตในสังคมได้ และเห็นคุณค่าของประวัติผู้นิพนธ์พระวรสารทั้ง 4 ท่าน เพื่อบอกความหมายของบางบทความในจดหมายของนักบุญเปาโลที่เรียนไปได้ วิเคราะห์ความสำคัญของข้อความในจดหมายของนักบุญเปาโลที่ได้เรียน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตในสังคมได้ และตระหนักถึงคุณค่าของบทสอนในจดหมายของนักบุญเปาโล เพื่ออธิบายความหมายกิจเมตตาฝ่ายกาย และฝ่ายจิตได้ วิเคราะห์ความสำคัญของกิจเมตตาฝ่ายกาย และฝ่ายจิต เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และตระหนักถึงคุณค่าของกิจเมตตาฝ่ายกาย และฝ่ายจิตได้

Show More

What Will You Learn?

 • บอกประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทยในระยะแรกเริ่มและในปัจจุบัน การสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑลได้
 • วิเคราะห์ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมได้
 • ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย
ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยในระยะแรกเริ่ม ตั้งแต่การประกาศจากกรุงโรมและการส่งบรรดามิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย จนพัฒนามาถึงการสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑลของพระศาสนจักรประเทศไทยในปัจจุบัน

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในระยะเริ่มแรก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง การประกาศจากกรุงโรมและการแพร่ธรรม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง การสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑล
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง ทิศทางการสร้างศิษย์ธรรมทูตและเงื่อนไขการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ผู้นิพนธ์พระวรสาร
ประวัติผู้นิพนธ์พระวรสาร ทั้ง 4 ท่าน คือ นักบุญมัทธิว นักบุญมาระโก นักบุญลูกา และ นักบุญยอห์น ซึ่งได้นิพนธ์พระวรสารของพระเยซูคริสต์ โดยได้รับการดลใจจากองค์พระจิตเจ้า พระวรสารทั้งสี่ เป็นหนังสือสี่เล่มแรกในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

 • สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง นักบุญมัทธิว ผู้นิพนธ์พระวรสาร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 เรื่อง นักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 เรื่อง นักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 เรื่อง นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?