คริสตศาสตร์ 4 ส32210 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา คริสต์ศาสนา 4 รหัสวิชา ส32210 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา ความหมายที่ถูกต้องของหลักปฏิบัติในเรื่องการจาริกแสวงบุญ และการรับพระคุณการุณย์ ผลดีและวิธีการปฏิบัติตนในการจาริกแสวงบุญ ข้อกำหนดและวิธีการของการรับพระคุณการุณย์ ความหมายของจิตภาวนาแบบคริสต์ รูปแบบ และแนวทางในการภาวนาแบบคริสต์ ประวัติ และแบบอย่างคุณธรรมของนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างรอบคอบเป็นระบบ ด้วยวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ – โทษ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก การสร้างความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการด้วยการวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น สอดคล้องและแตกต่าง การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงละคร การฝึกปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องของหลักปฏิบัติในเรื่องการจาริกแสวงบุญและการรับพระคุณการุณย์ บอกถึงผลดีและวิธีการปฏิบัติตนในการจาริกแสวงบุญได้ บอกถึงข้อกำหนด และวิธีการของการรับพระคุณการุณย์ได้ เพื่อให้เข้าใจความหมายของจิตภาวนาแบบคริสต์ได้ บอกถึงรูปแบบ และแนวทางในการภาวนาแบบคริสต์ได้ เล่าประวัตินักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตาโดยสังเขปได้ และบอกแบบอย่างคุณธรรมของนักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตาได้

What Will You Learn?

 • รู้และเข้าใจความหมายของหลักปฏิบัติของคริสตชน ในเรื่องการจาริกแสวงบุญและวิธีการรับพระคุณการุณย์ได้อย่างถูกต้อง
 • รู้และเข้าใจความหมายและรูปแบบต่างๆ ของจิตภาวนาแบบคริสต์
 • ชื่นชมและบอกแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและคุณธรรมจากนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจาริกแสวงบุญและพระคุณการุณย์
ธรรมเนียมปฏิบัติของคริสตชนในเรื่องของการแสวงบุญ เป็นการปฏิบัติที่มีข้อกำหนดในเรื่องของสถานที่ในการแสวงบุญ กิจกรรมที่จะปฏิบัติในการแสวงบุญ ควรปฏิบัติตามให้ครบข้อกำหนดเพื่อเป็นธรรมเนียมประเพณี ที่ปฏิบัติสืบต่อกันต่อไป และการรับพระคุณการุณย์จัดเป็น หนึ่งกิจกรรมที่ร่วมในการแสวงบุญด้วย

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง ความหมายของการจาริกแสวงบุญ
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง ผู้จาริกแสวงบุญเจริญชีวิตด้วยความเชื่อ
 • สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง กิจกรรมของผู้จาริกแสวงบุญ
 • สัปดาห์ที่ 5 เรื่อง พระคุณการุณย์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อรับพระคุณการุณย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การภาวนา
จิตภาวนา คือ การภาวนาด้วยการใช้คำพูดหรือใช้ความคิดพูดคุยกับพระเจ้า โดยอาศัยจิตและการจินตนาการของตนเอง ซึ่งมีหลายหลายวิธี ที่สำคัญต้องให้จิตมุ่งไปหาพระเจ้าด้วยการภาวนา พูดคุยกับพระเจ้า นมัสการ สรรเสริญ วอนขอสิ่งต่างๆ จากพระองค์ ด้วยการเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจของเราและส่งจิตของเราไปหาพระองค์

 • สัปดาห์ที่ 7 เรื่อง ความหมายของจิตภาวนา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 เรื่อง ทางแห่งจิตภาวนา
 • สัปดาห์ที่ 10 เรื่อง รูปแบบและแนวทางของจิตภาวนา
 • สัปดาห์ที่ 11 เรื่อง รูปแบบและแนวทางของจิตภาวนา
 • สัปดาห์ที่ 12 เรื่อง รูปแบบและแนวทางของจิตภาวนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา ได้รับฉายาว่า แม่พระของผู้ยากไร้ เนื่องด้วยท่านเป็นผู้มีความรัก และเสียสละเพื่อช่วยคนยากจนที่มีแต่ความยากลำบากในชีวิตทั้งฝ่ายกายและจิตใจ ตลอดชีวิตท่านมีแต่ให้โดยเสียสละความสุขส่วนตัว สู้ทนความยากลำบากในทุกรูปแบบ เพื่อช่วยผู้ยากไร้ทุกวันเวลาตลอดชีวิตของท่าน

 • สัปดาห์ที่ 14 เรื่อง ประวัตินักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 เรื่อง แบบอย่างคุณธรรมของนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 เรื่อง นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 เรื่อง นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?