คริสตศาสตร์ 4 ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเรียนรู้ เทศกาลต่าง ๆ ในรอบปีพิธีกรรม ความหมายของการภาวนา รูปแบบการภาวนาแบบคาทอลิก และเห็นคุณค่าของการภาวนา ความหมายของคำว่า “นักบุญ” นิทานเปรียบเทียบ อุปมา เรื่อง “ลูกล้างผลาญ” ชีวประวัติ เหตุการณ์สำคัญ แบบอย่างการดำเนินชีวิตของและคุณธรรมของนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา ผู้ที่เลิกทำบาปผิด กลับใจ และติดตามพระเยซูเจ้า

โดยกระบวนการศึกษา ค้นคว้า โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและเป็นระบบ ด้วยวิธีการสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก การแสดงความคิดเห็น และด้วยการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งรายบุคคล และด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม เป็นระบบ สามารถนำบทสอน/ข้อคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และตัวอย่างที่ดีของบุคคลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมโดยรวม

What Will You Learn?

 • บอกความหมายและความสำคัญของปีพิธีกรรมในพระศาสนจักรคาทอลิกได้
 • เรียงลำดับเทศกาลต่าง ๆ ในปีพิธีกรรมได้
 • บอกแนวปฏิบัติของคริสตชนในแต่ละเทศกาลได้
 • บอกความหมายและความสำคัญของการสวดภาวนาได้
 • บอกจุดประสงค์ของการภาวนาได้
 • บอกรูปแบบการภาวนาตามคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกได้
 • บอกความหมายของ “นักบุญ” ได้
 • บอกชีวประวัตินักบุญมารีย์ มักดาเลนาได้
 • นำคุณธรรมเด่นของนักบุญมารีย์ มักดาเลนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Supanida Daodee
Computer
น่ารัก สดใส ให้คำปรึกษาได้

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การร่วมพิธีกรรม : ปีพิธีกรรม
ในรอบหนึ่งปีในพระศาสนจักรคาทอลิก ถือเป็นหน้าที่ของบรรดาคริสตชนที่จะต้องจัดฉลองเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของพระเยซูเจ้า นอกจากนี้ พระศาสนจักรได้แสดงความเคารพนับถือด้วยความรักเป็นพิเศษต่อพระนางพรหมจารีมารีย์ บรรดามรณสักขี และบรรดานักบุญทั้งหลาย

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลต่าง ๆ ในปีพิธีกรรม (1 – 5 พ.ย. 64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (8 – 12 พ.ย. 64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลพระคริสตสมภพ (15 – 19 พ.ย. 64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64)
 • สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลมหาพรต (6 – 10 ธ.ค.64)
 • สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา (13 – 17 ธ.ค. 64)
 • สัปดาห์ที่ 8 การเฉลิมฉลองพระนางมารีย์และบรรดานักบุญทั้งหลาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปแบบการภาวนา
การภาวนา คือ การยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า เพื่อสนทนากับพระองค์ มนุษย์สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ผ่านทางการภาวนา เพราะการภาวนา คือ การหันหัวใจของเราเข้าหาพระเจ้า และแสดงความรักต่อพระองค์

 • สัปดาห์ที่ 14 ความหมายและความสำคัญของการภาวนา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 รูปแบบการภาวนา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 บทวันทามารีย์
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บุคคลตัวอย่าง : นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
การเสียใจ การสำนึกผิดและการเป็นทุกข์เมื่อทำบาปผิด เป็นการกลับใจที่มาจากใจจริง การเป็นทุกข์เสียใจก่อให้เกิดความต้องการและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต เลิกทำบาปผิด หลีกหนีความชั่ว ที่เรามนุษย์ต้องเข้มแข็ง อดทน อย่างมาก ซึ่งเราต้องกระทำด้วยการอาศัยพระเมตตากรุณาจากพระเจ้า

 • สัปดาห์ที่ 10 การเสียใจ การสำนึกผิด (3 – 7 ม.ค. 65)
 • สัปดาห์ที่ 11 นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา (10 – 14 ม.ค. 65)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?