คริสตศาสตร์ 3 ส32209 ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รหัสวิชา ส32209                รายวิชา   คริสตศาสตร์ 3         ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

 

ศึกษาความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกสากล ในยุคที่มีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ คือ นิกายออร์โธดอกซ์ นิกายโปรเตสแตนต์ เหตุและผลของการแบ่งแยกนิกายต่างๆ ลักษณะของแต่ละนิกาย ความเหมือน และความแตกต่างของนิกายต่างๆ นักบุญเปาโล คือ อัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูเจ้า ผู้ให้แบบอย่างที่ดีของผู้ที่ได้กลับใจมาหาพระเจ้า และเผยแผ่ขาวดีของพระองค์ให้ทุกคนได้ทราบ การดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่เป็นการดำเนินชีวิตแต่ฝ่ายกายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งสู่การดำเนินชีวิตให้ดีงามในฝ่ายจิตวิญญาณด้วย เพื่อเราจะสามารถเป็นผู้เหมาะสมที่จะเข้าสู่บ้านแท้นิรันดรในสวรรค์ คุณธรรมหลักของมนุษย์ 4 ประการ ได้แก่ ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ความมัธยัสถ์ คุณธรรมทางเทววิทยา 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก แนวทางการปฏิบัติตนตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ และคุณธรรมทางเทววิทยา 3 ประการ

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างรอบคอบเป็นระบบ ด้วยวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ – โทษ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก การสร้างความคิดสร้างสรรค์ จากจินตนาการด้วยการวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงละคร การฝึกปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อบอกความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกสากล ในยุคที่มีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ คือ นิกายออร์โธดอกซ์ นิกายโปรเตสแตนต์ บอกเหตุและผลของการแบ่งแยกนิกายต่างๆ  ได้ วิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างของนิกายต่างๆ ได้ เพื่อเล่าประวัติบางตอนของนักบุญเปาโลอย่างย่อๆ ได้ บอกบทสอนจากจดหมายของนักบุญเปาโลได้ และวิเคราะห์แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของนักบุญเปาโลได้ เพื่อบอกความหมายการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตได้ วิเคราะห์ข้อคำสอนและแนวทางปฏิบัติให้มีชีวิตฝ่ายจิตและการกลับไปสู่บ้านถาวรนิรันดรได้ เพื่ออธิบายความหมาย และความสำคัญของคุณธรรมหลัก 4 ประการสำหรับมนุษย์ และคุณธรรมทางเทววิทยา 3 ประการได้ ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมหลัก 4 ประการและคุณธรรมทางเทววิทยา 3 ประการได้ ปฏิบัติตนตามแนวคุณธรรมหลัก 4 ประการ และคุณธรรมทางเทววิทยา 3 ประการได้

Show More

What Will You Learn?

 • บอกความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกสากล ในยุคที่มีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ คือ นิกายออร์โธดอกซ์ นิกายโปรเตสแตนต์
 • บอกเหตุและผลของการแบ่งแยกนิกายต่างๆ ได้
 • วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของนิกายต่างๆ ได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล 2
ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกสากล ในยุคที่มีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ คือ นิกายออร์โธดอกซ์ นิกายโปรเตสแตนต์ เหตุและผลของการแบ่งแยกนิกายต่างๆ

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง สาเหตุของการแบ่งแยกนิกายในศาสนาคริสต์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง นิกายลูเธอรัน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง กลุ่มคริสตจักรฟื้นฟูและนิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง นิกายต่างๆ ในโปรเตสแตนด์
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักบุญเปาโล
ประวัติความเป็นมาของนักบุญเปาโลบางตอนการดำเนินชีวิตของท่านหลังจากการเรียกของพระเจ้า การประกาศข่าวดี บทจดหมายและการสอนของนักบุญเปาโล

 • สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง ประวัติและคุณลักษณะของนักบุญเปาโล
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 เรื่อง เส้นทางการเดินทางของนักบุญเปาโล 4 ครั้ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 เรื่อง การเดินทางแพร่ธรรมของนักบุญเปาโล
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 เรื่อง สาระบทจดหมายของนักบุญเปาโล

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?