คริสตศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา –    รายวิชา  คริสตศาสตร์                                                   ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                           จำนวน   –    หน่วยกิต

ศึกษา ปีพิธีกรรมพระศาสนจักร ความหมายปีพิธีกรรมพระศาสนจักร เทศกาลต่างๆในปีพิธีกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ ความหมายและการมีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ความหมายและส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์และความหมายของสีที่ใช้ในพิธีกรรม หนังสือที่ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ศาสนภัณฑ์/ใช้ในพิธีในวัด การฝึกปฎิบัติและการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างตั้งใจและรู้ความหมาย พระนางมารีย์พระมารดาพระศาสนจักร การตอบรับของพระนางมารีย์ พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า มหาทุกข์ 7 ประการพระนางมารีย์ แบบอย่างบุคคลสำคัญ นักบุญเปาโล นักบุญโยเซฟ นักบุญยอนห์ ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา  นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

โดยการอธิบาย การค้นหาข้อมูล ปีพิธีกรรมพระศาสนจักร พิธีบูชาขอบพระคุณ พระนางมารีย์พระมารดาพระศาสนจักร แบบอย่างบุคคลสำคัญ

เพื่อให้มีเจตคติต่อวิชาคริสตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ การใฝ่เรียนรู้ มีความประหยัด  และเกิดคุณธรรมโดยนำ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียร แบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ผลการเรียนรู้

ข้อ 9. เห็นคุณค่าและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักคําสอนประเพณีและศาสนพิธีของพระศาสนจักร

 

ข้อ11. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี และพิธีกรรมของพระศาสนจักรได้อย่างถูกต้อง เฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณมีส่วนร่วม ในการร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ และอ่านบทอ่าน มีส่วนร่วมในการรับศีลมหาสนิทศีลอภัยบาป และศีลกําลัง

ข้อ8. มีความศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระนางมารีย์ มารดาของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้เป็นแบบอย่างชีวิตในด้านความรักการรับใช้ และการนอบน้อมตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระนางเป็นรูปแบบของการเริ่มต้นเดินทางของพระศาสนจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง และความบรรเทา

ข้อ12. เป็นผู้สร้างสันติภาพและดำรงชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 8 ประการ และของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน ในสังคมที่ตนสังกัด โดยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน และปฏิบัติตามหน้าที่ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี ติดตามข้อมูลข่าวสารใน เรื่องที่ดีสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจการของวัดที่ตนไปร่วมพิธีมิสซา

 

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ปีพิธีกรรม พิธีบูชาขอบพระคุณ พระนางมารีย์และแบบอย่างบุคคลสำคัญ
 • นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตโดยปฎิบัติตน อยู่ในคุณธรรมจากการเรียนวิชาคริสตศาสตร์ได้
 • นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Pattanan Jitamphai
ร่าเริง สนุกสนาน ชอบคริสต์มาส

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร

 • ความหมายของปีพิธีกรรม
  00:00
 • เทศกาลต่างๆในปีพิธีกรรม
  00:00
 • เทศกาลพระคริสตสมภพ/เทศกาลมหาพรต
  00:00
 • เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พิธีบูชาขอบพระคุณ

 • หน่วยที่ 6 พิธีบูชาขอบพระคุณ 1
  00:00
 • หน่วยที่ 6 พิธีบูชาขอบพระคุณ 2
 • หน่วยที่ 6 พิธีบูชาขอบพระคุณ 3 เสริมบทเรียน ประวัติพระคริสตสมภพ
 • หน่วยที่ 6 พิธีบูชาขอบพระคุณ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พระนางมารีย์พระมารดาพระศาสนจักร

 • ร่างบทเรียน
  00:00
 • พระนางมารีย์พระมารดาพระศาสนจักร 1
  00:00
 • พระนางมารีย์พระมารดาพระศาสนจักร 2
  00:00
 • สมโภชพระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้า
  00:00
 • พระนางมารีย์พระมารดาพระศาสนจักร 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แบบอย่างของบุคคลสำคัญ

 • แบบอย่างบุคคลสำคัญ นักบุญเปาโล
  00:00

ทบทวนบทเรียน ป 6

 • ทบทวนบทเรียน ป 6
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?