คริสตศาสตร์ ป. 5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                         คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา –    รายวิชา  คริสตศาสตร์                                                   ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                           จำนวน   –    หน่วยกิต

ศึกษา ศีลแห่งการเยียวยา สัญลักษณ์ของศีลศักดิ์สิทธิ์ 7  ประการ เข้าใจพระหรรษทานและศาสนบริกร เข้าใจคุณค่าของศีลอภัยบาป  เข้าใจคุณค่าของศีลเจิมคนไข้ การภาวนาและแบบอย่างความศรัทธา เข้าใจบ่อเกิดของการภาวนา บอกถึงรูปแบบการภาวนาและภาวนาได้ด้วยตนเอง เข้าใจการดำเนินชีวิตของนักบุญและสามารถนำแบบอย่างมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  พระนางมารีย์พระมารดาพระเยซูเจ้า มีความศรัทธาต่อพระนางมารีย์และน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของตนตามแบบอย่างของพระนาง สามารถเล่าการประจักษ์มาของพระนางมารีย์ที่เมืองลูร์ดและสิ่งที่แม่พระขอให้ปฎิบัติ ศึกษาแบบอย่างของพระนางมารีย์เรื่องการรับใช้ผู้อื่นพิธีกรรมเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เข้าใจความหมายของพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณของพระศาสนจักร ตระหนักถึงการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างรู้คุณค่า

โดยการอธิบาย การค้นหาข้อมูล ศีลแห่งการเยียวยา การภาวนาและแบบอย่างความศรัทธา พระนางมารีย์พระมารดาพระเยซูเจ้า พิธีกรรมเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

เพื่อให้มีเจตคติต่อวิชาคริสตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ การใฝ่เรียนรู้ มีความประหยัด  และเกิดคุณธรรมโดยนำ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียร แบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลการเรียนรู้

ข้อ 1.บอกความรักของพระเจ้าผ่านทางสิ่งสร้างโดยสรุปรายละเอียดเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้าตั้งแต่วันที่ 1-6 ส่วนวันที่ 7 นั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการสร้าง ทรงอวยพร และทรงตั้งไว้ ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ และวิเคราะห์ ความสำคัญของมนุษย์ในฐานะผู้ที่ให้ความร่วมมือเต็มที่กับพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกันและทำให้โลกมีสันติสุข

ข้อ 2. ชื่นชมความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า “พระวจนาตถ์” ผู้ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงเผยแสดงแผนการแห่งความรอดและการเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า

ข้อ 3. รู้และเข้าใจบทบาทของพระจิต ผู้ชำระจิตใจ บันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักของพระองค์

ข้อ 4. ชื่นชมในความรักของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ประทับอยู่ในพระศาสนจักรที่เป็นชุมชนคริสตชนรวมตัวกันภายในวัดที่เป็นบ้าน ของพระเจ้าเพื่อสวดภาวนา

 

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ศีลแห่งการเยียวยา การภาวนา พระนางมารีย์ และ พิธีกรรม
 • นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตโดยปฎิบัติตน อยู่ในคุณธรรมจากการเรียนวิชาคริสตศาสตร์ได้
 • นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Pattanan Jitamphai
ร่าเริง สนุกสนาน ชอบคริสต์มาส

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สัญลักษณ์ของศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

 • สัญลักษณ์ของศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ
  00:00
 • พระหรรษทานของสัญลักษณ์ของศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ และ ศาสนบริกร
  00:00
 • ศีลอภัยบาป
  00:00
 • เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
  00:00
 • ร่างบทเรียน
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การภาวนาและแบบอย่างความศรัทธา

 • หน่วยที่ 6 การภาวนาและแบบอย่างความศรัทธา 1
  00:00
 • หน่วยที่ 6 การภาวนาและแบบอย่างความศรัทธา 2
  00:00
 • หน่วยที่ 6 เสริมบทเรียน ประวัตืพระคริสตสมภพ 3
 • หน่วยที่ 6 การภาวนาและแบบอย่างความศรัทธา 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พระนางมารีย์พระมารดาพระเยซู

 • พระนางมารีย์พระมารดาพระเยซู
  00:00
 • พระนางมารีย์ประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
  00:00
 • การรับใช้ของพระนางมารีย์
  00:00
 • แบบอย่างชีวิตแม่พระ
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พิธีกรรมเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 • ความหมายของพิธีกรรม
  00:00
 • พิธีกรรมร่วเราเป็นหนึ่ง
  00:00
 • อิริยาบถในการร่วมพิธีกรรม
  00:00

ทบทวนบทเรียน ป 5
ทบทวนบทเรียน

 • ทบทวนบทเรียน ป 5
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?