คริสตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

รู้และเข้าใจ ความรักของพระบิดาพระผู้สร้างสรรพสิ่ง ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์ บทบาทหน้าที่ของพระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน     พระเยซูคริสตเจ้าผู้ประทับในพระศาสนจักร ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ การภาวนา การปฏิบัติตามหลักคำสอน ประเพณีพระศาสนจักร พิธีกรรมและกิจศรัทธาของพระศาสนจักร ความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ การเป็น  คริสตชนที่ดี และการดำรงชีวิตเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนในสังคม

การใช้การศึกษาค้นคว้า ท่องจำ อภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ การร้องเพลง การเล่าเรื่อง การวาดภาพ การเขียน การเล่นเกม การปฏิบัติตนในสถานการณ์จำลอง การสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนรู้เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า การร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมของพระศาสนจักร รวมทั้งดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างความเชื่อและชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการนำคำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้า ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สามัคคี ซื่อตรง ขยันทุ่มเท มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

ผลการเรียนรู้

 1. บอกจุดประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์ ในฐานะเป็นผู้ปกครองสรรพสิ่งในโลก
 2. สรุปรายละเอียดเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้าตั้งแต่วันที่ 1-7 ได้
 3. ชื่นชมความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า “พระวจนาตถ์” ผู้ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อเผยให้เราทราบถึงแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์

4.เห็นคุณค่าบทบาทของพระจิตเจ้า “องค์แห่งความรัก” ผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณมนุษย์

5.ชื่นชมในความรักของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระศาสนจักรที่เป็นชุมชนคริสตชน6. มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ด้วยการสวดภาวนา ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้สมกับเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ และเป็นสัญลักษณ์ของการประทับอยู่ของพระองค์

 1. มีความศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระนางมารีย์ มารดาของพระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นแบบอย่างชีวิตในด้านความรัก การรับใช้ การนอบน้อมต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและการร่วมมือในการไถ้กู้ของพระคริสต์
 2. เห็นคุณค่าและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักคำสอน ประเพณีและศาสนพิธีของพระศาสนจักร
 3. ปฏิบัติตนเป็น คริสตชนที่ดีตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า
 4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมของพระศาสนจักรได้อย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ รับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปอย่างดีและบ่อย ๆ

11.เป็นผู้สร้างสันติภาพและดำรงชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 8 ประการ และของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนในสังคมที่ตนสังกัด โดยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ปฏิบัติตามหน้าที่ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักเสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันในชีวิตประจำวันอย่างมีสันติสุข

รวม 11 ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • รู้และเข้าใจ ความรักของพระบิดาพระผู้สร้างสรรพสิ่ง
 • รู้เข้าใจเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้าผู้ประทับในพระศาสนจักร
 • รู้และเข้าใจประเพณีพระศาสนจักร พิธีกรรมและกิจศรัทธาของพระศาสนจักร

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การภาวนาสายสัมพันธ์แห่งรักและศรัทธา

 • อุปมาเรื่อง บิดาผู้ใจดี สัปดาห์ที่ 1 (1-5 พ.ย. 64)
  00:00
 • เรื่อง การภาวนา สัปดาห์ที่ 2 (8-12 พ.ย. 64)
  00:00
 • เรื่อง บทสวดที่พระเยซูเจ้าทรงสอน สัปดาห์ที่ 3 (15-19 พ.ย. 64)
  00:00
 • เรื่องบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สัปดาห์ที่ 4 (22-26 พ.ย.64)
  00:00
 • เรื่องบุญราศี 7 คนของหมู่บ้านสองคอน สัปดาห์ที่ 5 (29 พ.ย.-3 ธ.ค. 64)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พระนางมารีย์ผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปราน

 • เรื่อง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 6 (7-9 ธ.ค. 64)
  00:00
 • เรื่องพระนางมารีย์ มารดาพระเจ้า สัปดาห์ที่ 7 (13 – 17 ธ.ค. 64)
  00:00
 • ทบทวนประวัติพระนางมารีย์ สัปดาห์ที่ 8 (20-24 ธันวาคม 64)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 บ้านของพระเจ้า

 • เรื่องวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (สปที่10) 4 – 7 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (สปที่11) 10 – 14 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องความหมายความสำคัญ และองค์ประกอบของพิธีกรรม (สปที่12) 17 – 21 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องอิริยาบถภายนอก และอากัปกิริยาในการเข้าร่วมพิธีกรรม (สปที่13) 24-28 ม.ค. 65
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บำรุงจิตชีวิตศรัทธา

 • เรื่องการอ่านพระคัมภีร์ (สปที่15) 7-11 ก.พ.65
  00:00
 • เรื่องการเฝ้าศีมหาสนิท (สปที่16) 14-18 ก.พ.65
  00:00
 • เรื่องการเดินตามมรรคาศักดิ์สิทธิ์ (สปที่17) 21- 25 ก.พ. 65
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?