คริสตศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเรื่องราวความรักของพระเจ้าผ่านการสร้างโลกและมนุษย์ การบังเกิดของพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในพระศาสนจักรผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์        การปฏิบัติตามหลักคำสอน ประเพณี และศาสนพิธีของพระศาสนจักร

ใช้กระบวนการกลุ่ม การภาวนาร่วมกัน การฝึกปฏิบัติจากการเข้าร่วมพิธีกรรม ประเพณีและศาสนพิธีในพระศาสนจักร กระบวนการคิด สังเกต จำ อธิบาย แสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงความสัมพันธ์ สรุปบทบาทสมมุติ เกม เพลง ศิลปะ

ผู้เรียนสามารถสื่อสารความเชื่อคาทอลิก ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติเกี่ยวกับศาสนของตนกับผู้อื่นสามารถคิดแก้ปัญญาที่เผชิญอยู่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานความเชื่อคาทอลิก สามารถนำคำสอนของพระเยซูเจ้าไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเป็นผู้สร้างสันติภาพ และดำรงชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง ๘ ประการ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของตนเอง
 • 2.นักเรียนสามารถใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
 • 3.นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า
 • 4.นักเรียนมีความรักและศรัทธาต่อพนะนางมารีย์
 • 5.นักเรียนได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตของพระนางมารีย์และนำมาปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตตน

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่4 คำสอนแห่งชีวิต

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน
 • เรื่องรักและรับใช้(สัปดาห์ที่1)1-5พ.ย.2564
  00:00
 • เรื่องรักและรับใช้(สัปดาห์ที่2)8-12พ.ย.2564
  00:00
 • เรื่องคำสอนแห่งชีวิต(เงินตะลันต์)สัปดาห์ที่3
  00:00
 • เรื่องเงินตะลันต์(ความสามารถ,พระพรพิเศษ)สัปดาห์ที่4
  00:00
 • เรื่องเงินตะลันต์(การพัฒนา)สัปดาห์ที่5
  00:00
 • คำสอนแห่งชีวิตเรื่อง การสะสมทรัพย์สมบัติ สัปดาห์ที่6-7
  00:00
 • เรื่องการภาวนา สัปดาห์ที่8 (20-24 ธันวาคม)
  00:00
 • เรื่อง การสะสมทรัพย์สมบัติ สัปดาห์ที่10 ( 3-7 มกราคม 2565 )
  00:00
 • เรื่อง การภาวนา สัปดาห์ที่11 (10-14 มกราคม 2565 )
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่5 แบบอย่างชีวิตแห่งความเชื่อ

 • แบบทดสอบการเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน
 • เรื่องพระนางมารีย์แบบอย่างแห่งความเชื่อ สัปดาห์ที่12 (17-21 มกราคม)
  00:00
 • เรื่องพระนางมารีย์แบบอย่างแห่งความเชื่อ สัปดาห์ที่13 (24-28 มกราคม)
  00:00
 • เรื่อง พระนางมารีย์เป็นแบบอย่างของคุณธรรม สัปดาห์ที่14 (31 มกราคม-4กุมภาพันธ์)
  00:00
 • เรื่อง พระนางมารีย์เป็นแบบอย่างของคุณธรรม สัปดาห์ที่15 (7-11กุมภาพันธ์)
  00:00
 • เรื่องการแสดงความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีย์ สัปดาห์ที่16 (14-18 กุมภาพันธ์2565)
  00:00
 • เรื่องการแสดงความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีย์ สัปดาห์ที่17 (21-25 กุมภาพันธ์2565)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?