หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง พระเยซูเจ้าทรงประทานเพื่อนๆ ในพระศาสนจักร สัปดาห์ที่ 1